Apply to join Imintera

Toronto

The following members are able to assist you with your translator / interpreter needs.

FUZHOU Translator / Interpreter


Zhang, April
416-834-0111
Lin, Jian Hui
647-238-5088
Lin, Longzhen (Jenny)
647-869-6678
Wu, Jin-Hua (Miki)
416-473-4768